GDPR

Personuppgifter, Sekretesspolicy och cookies

Här får du all information om hantering av personuppgifter, sekretesspolicy och cookies.

Sekretesspolicy

Avsikten med denna sekretesspolicy är att informera om hur och varför Form Gotland AB samlar in och behandlar personuppgifter.
Det är VD för Form Gotland AB som är ytterst ansvarig för bearbetningen av den information som samlas in och behandlas av Form Gotland AB. Ansvaret kan delegeras till en annan position i det dagliga arbetet. Sekretesspolicyn som följer nedan innehåller den informationen som dataskyddsförordningen kräver att vi tillhandahåller i samband med vår behandling av dina personuppgifter.
Form Gotland AB behandling av personuppgifter överensstämmer med gällande regler för skydd av sådana uppgifter.


Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter är inte tillåten om det inte finns giltiga skäl. Sådana skäl kan till exempel vara samtycke från den registrerade personen, avtal (ett ingånget avtal) eller att vi som ansvariga för behandlingen av personuppgifterna har ett berättigat intresse som har större tyngd än den registrerades krav på skydd av privatlivet.
Vårt skäl till databehandlingen är normalt sett att det finns ett avtal och i vissa fall att den registrerade lämnat samtycke. När behandlingen av dina personuppgifter inleds lämnar vi alltid information om skälet till databehandlingen.
Om Form Gotland AB ska behandla personuppgifter för barn under 16 år krävs vårdnadshavarnas samtycke.


Form Gotlands användning av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med våra anställda (administration av anställningsförhållandet) och medlemmar (administration av kundrelationen) men också för att kunna ge god service och informera om våra produkter och tjänster (marknadsaktiviteter). Användningen av personuppgifter i samband med marknadsaktiviteter kan du ändra i receptionen.
Våra träningscenter erbjuder till exempel modern och funktionell individuell och personlig träning samt gruppträning. När medlemmar besöker våra lokaler registreras deras besök. Detsamma gäller vid bokning av gruppträningspass.
De uppgifter vi registrerar är namn, födelsedatum, telefonnummer, e-postadress, postadress, bild, fingeravtryck och typ av medlemskap. Vi inhämtar uppgifter från Business Check får sin information från Skatteverkets folkbokföringsregister. Databasen innehåller samtliga personer som är folkbokförda i Sverige och som är äldre än 16 år gamla.


Utlämning av personuppgifter – användning av tredje part

Registrerade personuppgifter behandlas konfidentiellt hos oss, och endast de som behöver informationen i sitt arbete kommer att ha tillgång till den. Som regel delar vi därför inte personuppgifter med någon utanför Form Gotland AB.
Däremot kan det i vissa sammanhang hända att vi delar med oss av personuppgifter till våra partners, som Facebook eller Google. Delning av personuppgifter med tredje part är ett fall av personuppgiftsbehandling som kräver att vissa juridiska förutsättningar är uppfyllda. Dessa förutsättningar kommer i första hand att utgöras av den registrerade personens samtycke, så du som registrerad kommer alltid att känna till vår eventuella utlämning av uppgifter. Observera att vi under vissa omständigheter är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter.


Lagring och radering av personuppgifterna

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra om det inte finns rättslig grund för det. Exempel på sådana skäl är normalt att du har ingått ett avtal med oss eller att det finns juridiska skäl som tvingar oss till det.
All behandling av personuppgifter vi gör sker inom EU/EES-området. Form Gotland AB raderar dina personuppgifter utan obefogat dröjsmål och senast efter 12 månader när uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in. De raderas också om du drar tillbaka det samtycke som ligger till grund för behandlingen av uppgifterna eller om du motsätter dig behandlingen och det inte finns några tungt vägande berättigade skäl för behandlingen. Vi har tydliga raderingsrutiner för varje databehandlingsaktivitet.
Om du återkallar ditt samtycke till behandling av personuppgifter upphör vår behandling av dina personuppgifter, men detta påverkar inte lagligheten hos en databehandling som baserats på ditt samtycke och som skett innan ditt samtycke återkallades.


Dina rättigheter

Du har rätt att begära insyn, rättelse, radering (om inte vi är skyldiga att spara informationen), begränsning av databehandlingen och utlämning av dina personuppgifter (dataportabilitet). Dessutom kan du begära att vi avslutar behandlingen av dina personuppgifter (till exempel genom att dra tillbaka ditt samtycke). Om du vill använda dig av en eller flera av dessa rättigheter, kommer vi att rätta oss efter din begäran inom en månad efter att vi fått den, förutsatt att vi inte är skyldiga att handla på annat sätt. Eventuella förfrågningar kan skickas till vår e-postadress, info@formgotland.se.
Kontakta oss gärna på vår e-postadress,info@formgotland.se, om du har kommentarer eller vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter.


Cookies

Vi använder cookies på vår hemsida. En cookie är en liten textfil, och vår hemsida kommer alltid att be din webbläsare om att lagra cookien på din dator. Vi gör detta för att komma ihåg vad har gjort på hemsidan, vad du tycker om och hur ofta du har varit på vår hemsida. Det gör det möjligt för oss att ge dig bättre tillgång till olika funktioner. Dessutom använder vi cookies på våra sidor för att föra statistik om vad som beställs och hur mycket vår webbplats används i allmänhet.
Det finns två typer av cookies: Den ena typen är en fil som sparas på din dator under en längre tid. Den andra typen är en tillfällig cookie (sessions-cookie). Sådana cookies är bara i bruk under den tid du använder webbplatsen. Vi använder båda typerna av cookies.
Du kan ta bort våra cookies genom att öppna webbläsarens inställningar och radera innehåll.